ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്താല്‍ മലയാളം കിട്ടും

ഇംഗ്ലീഷില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. വാക്കിനു ശേഷം സ്പെയ്സ് കൊടുക്കുമ്പോള്‍ ആ സ്പെല്ലിങ്ങിനു സമാനമായ മലയാളം വാക്കുകളുടെ പട്ടിക തെളിഞ്ഞുവരും. അതില്നിന്ന് വേണ്ടതു തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഇത് വീണ്ടും കാണിക്കേണ്ട Close